Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasbaarheid

1.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, maken deze algemene voorwaarden integraal deel uit van de (contractuele) betrekkingen van de commanditaire vennootschap Webflow, met zetel te 9880 Aalter, Molenstraat 29 en met ondernemingsnummer 0649.465.577 (“Webflow”) en zijn deze algemene voorwaarden dan ook onder meer (doch zonder beperking) van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, prestaties, overeenkomsten, facturen, en diensten van Webflow.
In ieder geval prevaleren deze algemene voorwaarden steeds op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van Webflow.
1.2. Onverminderd de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt de klant door onder meer de plaatsing van een bestelling, de ondertekening van een overeenkomst, het laten uitvoeren van diensten en/of de aanvaarding van een factuur geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van haar eigen (algemene) voorwaarden, ongeacht wanneer en in welke vorm deze door de klant zouden zijn meegedeeld.
1.3. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig na uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door Webflow. Bij gebreke daaraan blijven deze algemene voorwaarden onveranderd en onverminderd van toepassing.

Artikel 2: Offertes en bestellingen

2.1. Offertes van Webflow zijn geheel vrijblijvend en zijn slechts dertig (30) dagen geldig, behoudens andersluidende bepaling.
2.2. De opgegeven prijzen en aanbiedingen van Webflow zijn slechts indicatief en gelden enkel als titel van inlichting.
2.3. De klant verbindt zich ertoe om bij haar bestelling en/of opdracht steeds alle noodzakelijke informatie voor de levering van de goederen en/of diensten tijdig te verlenen, bij gebreke waaraan de klant zich niet kan beroepen op gebreken, welke zouden voortspruiten uit het niet en/of niet tijdig verlenen van deze informatie. De klant is tevens zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte informatie. Webflow is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de informatie met betrekking tot de bestelling en/of de opdracht van de klant, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die Webflow van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.
2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van een klant door Webflow of door begin van uitvoering door Webflow.

Artikel 3: Wijzigingen – meerwerken

De klant dient elke wijziging of aanvulling van een bestelling schriftelijk aan te vragen. Deze wijziging of aanvulling wordt pas aanvaard na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Webflow, welke voorwaardelijk kan zijn aan een prijsaanpassing. Hetzelfde geldt wanneer de opdracht niet binnen het opgegeven tijdsbestek kan uitgevoerd worden, om redenen die niet toe te rekenen zijn aan Webflow.

Artikel 4: Annulatie

In geval van annulatie door een klant van een opdracht, zelfs gedeeltelijk, heeft Webflow recht op een forfaitaire schadevergoeding van vijftien (15) procent van de geannuleerde opdracht, met een minimum van 125 EUR, onverminderd het recht van Webflow om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Levering

5.1. De vooropgestelde leveringstermijn is louter indicatief, tenzij anders bepaald. Het overschrijden van een leveringstermijn kan geen aanleiding geven om de opdracht of bestelling te annuleren, noch tot enige schadevergoeding.
5.2. Goederen kunnen enkel worden opgeleverd/in werking worden gesteld na integrale betaling door de klant.

Artikel 6: Klachten

6.1. De klant dient de goederen en/of de diensten onmiddellijk bij de (op)levering te inspecteren.
6.2. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet- conformiteit dient de klant, op straffe van verval, binnen de tien (10) dagen na de (op)levering van het goed of de dienst een gemotiveerde klacht per aangetekende brief over te maken, zo niet wordt het protest als nietig en onbestaande beschouwd.
6.3. De garantieperiode voor verborgen gebreken is drie (3) maanden vanaf de levering van de betrokken goederen. Klachten inzake verborgen gebreken moeten binnen de acht (8) dagen te rekenen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek, maar in ieder geval binnen de acht (8) dagen nadat de klant het gebrek had behoren te ontdekken, gemeld worden bij aangetekend schrijven aan Webflow, dit alles op straffe van verval.
6.4. Elke rechtsvordering met betrekking tot zichtbare of verborgen gebreken bij goederen en/of diensten moet, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één (1) jaar vanaf de (op)levering van het goed en/of dienst.

Artikel 7: Facturatie – betaling

7.1. Alle door Webflow gehanteerde prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief enige andere heffingen of belastingen, die in elk geval ten laste vallen van de klant.
7.2. Webflow behoudt zich het recht voor om de prijzen van lopende overeenkomsten (o.m. inzake webhosting) aan te passen indien haar leverancier een prijsstijging doorvoert. In dat geval heeft de Klant het recht om binnen de acht (8) dagen na kennisgeving van deze prijsherziening de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen zonder recht op enige vergoeding.
7.3. Webflow heeft het recht om een voorschotfactuur te vragen.
7.4. Alle facturen van Webflow zijn steeds betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, in euro en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst.
7.5. Alle facturen van Webflow worden geacht te zijn aanvaard, bij gebreke aan gemotiveerd protest per aangetekende brief binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur.
7.6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, volledig en onmiddellijk opeisbaar en is daarenboven een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van twaalf (12) procent per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum van algehele betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van twaalf (12) procent van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen. 7.7. Ingeval van laattijdige betaling door de klant wordt de betaling toegerekend op het verschuldigde saldo conform artikel 5.210 BW.
7.8. Bovendien maakt de gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één factuur het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
7.9. In geval van niet-betaling van één van de facturen van Webflow, is Webflow gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, om al haar verbintenissen op te schorten zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn door Webflow, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant. In geval van een vruchtloos gebleven ingebrekestelling heeft Webflow het recht om onmiddellijk en van rechtswege de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de klant en desgevallend een schadevergoeding te vorderen. Dit geldt ook in het geval er een redelijke vrees bestaat dat de klant haar verplichtingen niet zal nakomen, zoals onder meer doch niet beperkt tot kennelijk onvermogen, ontbinding, vereffening of (dreigend) faillissement. Indien de door de klant bestelde goederen reeds werden geleverd, behoudt Webflow zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen, eveneens van rechtswege en zonder betaling van een schadevergoeding. Bij een beroep op dit recuperatierecht heeft Webflow het recht om de eventuele voorschotten, betaald door de klant, te gebruiken als vergoeding voor de schade van Webflow ten gevolge van de verbreking van de overeenkomst.
7.10.Webflow is steeds gerechtigd om elke eventuele aanspraak van de klant lastens Webflow te compenseren met een openstaande vordering van Webflow lastens de klant, ongeacht of deze op dat ogenblik reeds zeker, vaststaand of opeisbaar is of samenhangend zijn. 7.11.Uitstel van betaling kan slechts worden toegekend aan de klant na uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke bevestiging door Webflow. Een toegekend uitstel van betaling is in elk geval niet van toepassing op eventuele toekomstige betalingen, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
7.10.Webflow heeft het recht om de invordering van onbetaalde facturen toe te vertrouwen aan een incassobureau. In dat geval vallen de daaraan verbonden administratiekosten integraal ten laste van de in gebreke blijvende klant.

Artikel 8: Waarborgen

8.1. Webflow is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in haar bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al haar verplichtingen tegenover haar heeft voldaan.
8.2. Alle geleverde producten blijven eigendom van Webflow tot algehele betaling, met inbegrip van elk toebehoren zoals elke kost, intrest en schadevergoeding. Het risico van verlies of van beschadiging wordt overgedragen op het ogenblik van levering.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Webflow zal in geen geval aansprakelijk zijn voor een vertraging of een tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt elke gebeurtenis of omstandigheid begrepen welke redelijkerwijs niet voorkomen of voorzien had kunnen worden, of die welke in redelijkheid buiten de controle van Webflow valt, in elk geval, doch niet uitsluitend: verlof van derden, stakingen, oorlogen en gewapende conflicten, overstromingen, brand, vorst, vervoersmoeilijkheden, machinebreuk, natuurrampen, explosies, maatregelen of voorschriften uitgevaardigd door een bestuursorgaan of een ander onderdeel van de overheid, elektriciteitspannes.
9.3. In geval van overmacht zal Webflow alle redelijke maatregelen treffen om de tijdelijke overmachtsituatie te beëindigen en onmiddellijk de uitvoering te hervatten na beëindiging van de overmachtsituatie, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit betreft een inspanningsverbintenis.
9.4. De klant zal daarvan in kennis gesteld worden met vermelding van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert.
9.5. Indien de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft Webflow het recht de bestelling en/of de opdracht te beëindigen, zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst en zonder betaling van een schadevergoeding.

Artikel 10: Aansprakelijkheid – vrijwaring

10.1.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bedongen, neemt Webflow voor het leveren van haar prestaties en goederen t.a.v. de klant uitsluitend een inspanningsverbintenissen op zich. 10.2.Webflow is daarbij enkel aansprakelijk in geval van opzettelijke fout, bedrog en/of fraude. 10.3. Indien de aansprakelijkheid van Webflow weerhouden zou worden, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat, behoudens opzettelijke fout, bedrog of fraude:
- Webflow niet aansprakelijk zal zijn voor enige winstderving, indirecte, incidentele, -of gevolgschade - dan wel verliezen (met in begrip van, maar zonder beperking tot: punitatieve of voorbeeldige schadevergoedingen, schade geleden door derden, inkomensverliezen, gebruiksverliezen of verloren producten, contracten, cliënteel, goodwill, verloren tijd, data, gegevens, imagoschade, bedrijfsonderbreking of stilstand of enige claims van derden);
- de aansprakelijkheid van Webflow ten opzicht van de klant in elk geval beperkt zal zijn tot twintig (20) procent van het bedrag dat door de klant werd betaald (excl. BTW en kosten) voor de onder de relevante overeenkomst verkochte goederen en/of diensten met betrekking tot dewelke de aansprakelijkheid van de Webflow zich voordoet, gedurende de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval, waarbij de totale aansprakelijkheid van de Webflow in geen geval meer kan bedragen dan 250 EUR.
10.4.De klant vrijwaart Webflow te allen tijde voor alle aanspraken van derden.
10.5. Op maat gemaakte goederen, waaronder websites, programma’s worden onder geen enkel beding teruggenomen.
10.6. Webflow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan informatie door de klant, alsook voor de schade ingevolge het foutieve gebruik van de geleverde diensten en/of goederen, alsook voor de door haar aangeleverde modelteksten (onder meer, doch niet- limitatief een privacy beleidsverklaring). Deze modelteksten zijn louter illustratief.

Artikel 11: webhosting

In geval van webhosting wordt, behoudens andersluidende afspraken, de overeenkomst aangegaan voor een duurtijd van één (1) jaar, waarbij de overeenkomst telkens van rechtswege voor één jaar wordt verlengd, behoudens ingeval de klant de overeenkomst per aangetekende brief heeft opgezegd mits in achtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 12: onderaanneming

Webflow heeft het recht om zonder toestemming van de klant haar diensten uit te besteden aan een derde.

Artikel 13: Verbreking van de overeenkomst

Bij verbreking van de overeenkomst in het nadeel van de klant, zal de klant van rechtwege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van twintig (20) procent van de prijs van de opdracht, onverminderd het recht van Webflow om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Privacy - Verwerking van persoonsgegevens

14.1.Webflow en de klant verbinden zich, elk voor wat hun eigen handelingen betreft, tot naleving van de wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens en die met name zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
14.2.De klant is verantwoordelijk voor de persoongegevens die zij meedeelt aan Webflow en verklaart en garandeert dat alle persoonsgegevens die door of namens de klant aan Webflow worden verstrekt, verzameld werden met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant zal Webflow vrijwaren en schadeloosstellen voor iedere vordering en/of andere schade, van welke aard ook, die de Webflow zou lijden ten gevolge van een niet-naleving door de klant van een meerdere verplichtingen die op de klant rusten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
14.3.De klant geeft haar toestemming aan Webflow om deze persoonsgegevens te verwerken voor klantenbeheer, direct marketing en om haar op de hoogte te houden van goederen, diensten en activiteiten van Webflow.
14.4.De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van haar persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van haar toestemming of bezwaar op de verwerking van haar persoonsgegevens aan Webflow te richten. Webflow verwijst hiervoor naar haar privacy beleid, die te raadplegen is op haar website.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

15.1.Alle intellectuele eigendomsrechten op elke octrooieerbare of niet-octrooieerbare uitvinding, model, tekening, technische procedé, receptuur, iedere creatie van welke aard ook en meer algemeen elk werk dat het voorwerp kan zijn van intellectuele eigendomsrechten, dat door Webflow wordt gerealiseerd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de rechten tot gebruik, registratie, en afdwinging daarvan, en alle daarmee samenhangende rechten, blijven onherroepelijk eigendom van de Webflow die daarover vrij zal kunnen beschikken en er de exclusieve exploitatierechten van zal uitoefenen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.
15.2.De levering van de goederen houdt in elk geval geen overdracht van intellectuele rechten in.
15.3.Het is verboden om de door Webflow verstrekte producten zonder schriftelijketoestemming van Webflow te bewerken of te verwerken in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd werden. Derden hebben pas – op straffe van een schadevergoeding - het recht om het onderhoud van de door Webflow gemaakte websites te verzorgen indien de door Webflow vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van een klant van Webflow.
15.4.Webflow behoudt te allen tijde het recht om de door haar geleverde werken als referentie te gebruiken, alsook om de tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De door Webflow verstrekte goederen en diensten mogen te allen tijden door Webflow worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling.
15.5.De klant verbindt zich ertoe Webflow te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering van derden die het gevolg zou zijn van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in hoofde van Webflow ingevolge het gebruik dat de klant van de betrokken goederen maakt. 15.6.Iedere inbreuk door de klant op enig intellectueel eigendomsrecht in hoofde van Webflow zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10.000,00 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht in hoofde van Webflow om hogere schade aan te tonen en te vorderen.

Artikel 16: Slotbepalingen

16.1.Webflow is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder de toestemming van de klant. De klant is enkel gerechtigd haar rechten en verplichtingen over te dragen na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Webflow. 16.2.Indien, naar aanleiding van een betwisting enige clausule of een deel ervan van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden door het bevoegde gerecht, om welke reden dan ook, blijven dergelijke nietige, ongeldige of onafdwingbare clausules of delen ervan, bindend binnen de grenzen van de wet. Nietige, ongeldige of onafdwingbare clausules of een deel ervan laten de andere clausules/delen onverkort bestaan die hierdoor niet aangetast worden en geldig en afdwingbaar blijven teneinde de geest, de context en de doelstellingen van deze algemene voorwaarden te bewaren. Elke nietige, ongeldige of onafdwingbare clausule of een deel ervan van deze algemene voorwaarden zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling of een deel ervan die coherent is met de toepasselijke wetgeving en, in zover dit kan, het dichtst benadert wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden.
16.3.Iedere afstand van recht uit de algemene voorwaarden, kan uitsluitend schriftelijk gebeuren tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de algemene voorwaarden. Het enkele feit dat een partij enig recht onder de algemene voorwaarden niet of niet onmiddellijk heeft uitgeoefend of aan de andere partij een termijn toestaat om haar verplichtingen onder de overeenkomst na te komen, zal geen afstand van het betrokken recht in hoofde van deze partij uitmaken.
16.4.Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, zal geen remedie, vergoeding of sanctie uitdrukkelijk beschreven in deze algemene voorwaarden exclusief zijn en andere remedies, vergoedingen of sancties die beschikbaar zijn onder deze algemene voorwaarden of het toepasselijk recht uitsluiten. Alle remedies, vergoedingen of sancties bepaald in deze algemene voorwaarden zijn cumulatief en gelden onverminderd enige en alle remedies, vergoedingen of sancties die beschikbaar zijn onder deze algemene voorwaarden of het toepasselijk recht.
16.5. Partijen erkennen en verklaren dat elk beding van deze algemene voorwaarden werkelijk door hen is gewild en geen (kennelijk) onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen doen ontstaan.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegdheid

17.1.De overeenkomsten tussen Webflow en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
17.2.De gerechten van het arrondissement, waar de zetel van Webflow ligt, zijn uitsluitend bevoegd voor de geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering, interpretatie, beëindiging, of enige ander geschil met betrekking tot de overeenkomsten tussen Webflow en de klant.